Bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính trong hoạt động hóa chất

Ngày 09 tháng 10 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất, gồm 7 chương và 40 điều. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2017 và thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.

 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, gồm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất về: Yêu cầu chung để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất; hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; điều kiện sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp.

Bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính

Theo đó, Nghị định này đã bãi bỏ 4 thủ tục hành chính là xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; xác nhận khai báo hóa chất sản xuất; cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn hóa chất; đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm được quy định tại Nghị định số 26/2011/NĐ-CP.

Tại điều 21 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định này phải xây dựng, ra quyết định ban hành Biện pháp và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Về khai báo hóa chất sản xuất: Tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất phải khai báo hóa chất sản xuất trong năm thông qua chế độ báo cáo hàng năm trước ngày 15 tháng 01 hàng năm gửi Bộ quản lý ngành và cơ quan quản lý ngành cấp tỉnh nơi tiến hành hoạt động hóa chất.

Từ điều 31 đến điều 34 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định đối tượng phải được huấn luyện an toàn hóa chất, khung nội dung huấn luyện, yêu cầu đối với người huấn luyện, thời gian huấn luyện, đánh giá kết quả và lưu giữ hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất. Theo đó, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất chủ động tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất cho lãnh đạo, người quản lý các bộ phận và người lao động có liên quan trực tiếp đến hoạt động hóa chất và kiểm tra kết quả huấn luyện và lưu giữ hồ sơ huấn luyện để xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước có yêu cầu.

Sở Công Thương có trách nhiệm thẩm định và cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kie65nn trong lĩnh vực công nghiệp cho tổ chức, cá nhân; Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động hóa chất trên địa bàn cấp tỉnh.

TTKC & TVPTCN

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: