Ban hành quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 18 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về Khuyến công  và Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.

Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm 5 chương, 18 điều được ban hành kèm theo quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và thay thế cho Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, có một số nội dung quy định mới như: Bên cạnh quy định nguồn ngân sách tỉnh đảm bảo cho hoạt động khuyến công cấp tỉnh do UBND tỉnh quản lý, tổ chức thực hiện, còn bổ sung quy định ngân sách cấp huyện (các huyện, thị xã, thành phố) đảm bảo cho hoạt động khuyến công cấp huyện do UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý, tổ chức thực hiện. Các mức chi hỗ trợ theo quy định mới tăng đáng kể so với mức hỗ trợ trước đây, một số mức chi tăng từ 1,5 đến 3,3 lần như mức chi hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ, sản xuất sản phẩm mới có mức hỗ trợ 30% kinh phí đầu tư nhưng không quá 01 tỷ đồng/mô hình (mức hỗ trợ trước đây không quá 0,5 tỷ đồng/mô hình). Mức chi thù lao cho cộng tác viên khuyến công không quá 1,0 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Bổ sung mức chi hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở công nghiệp (không giới hạn quy mô doanh nghiệp và địa bàn đầu tư), có mức hỗ trợ 30% chi phí nhưng không quá 0,5 tỷ đồng/mô hình; Chi hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý môi trường tại cơ sở công nghiệp nông thôn, có mức hỗ trợ 30% chi phí nhưng không quá 0,3 tỷ đồng/cơ sở; Chi hỗ trợ mua sắm ban đầu trang thiết, dụng cụ quản lý dùng để trưng bày cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh không quá 40 triệu đồng/phòng trưng bày.

Quy chế mới cũng giao thêm quyền chủ động phê duyệt điều chỉnh cho Sở Công Thương đối với các điều chỉnh: thay đổi địa điểm, đơn vị thụ hưởng, đơn vị phối hợp, thời gian (trong năm tài chính) thực hiện đề án; các điều chỉnh không làm thay đổi hoặc điều chỉnh làm giảm mức kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công cấp tỉnh. Các điều chỉnh thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương thực hiện thông qua hình thức ban hành quyết định điều chỉnh giao nhiệm vụ.

Đồng thời Quy chế mới cũng giao quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở Quy chế khuyến công của Tỉnh, tùy thuộc điều kiện tự cân đối đảm bảo ngân sách thực tế của cấp mình, quy định các chính sách hỗ trợ, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công của cấp huyện cho phù hợp với Quy chế mới.

TTKC & TVPTCN

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: