Bộ sản phẩm Gỗ mỹ nghệ


Tên cơ sở: Cơ sở Mộc Mỹ Dung

Địa chỉ: 114a Khu phố Núi Dinh, Phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa, tỉnh BR-VT

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2016