Ca cao bột


Tên cơ sở: Công ty TNHH Thực phẩm Amazon

Ấp 1, Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ, tỉnh BR-VT.