Chỉ có loại hình doanh nghiệp mới được sản xuất rượu công nghiệp, phân phối rượu và bán buôn rượu

Chính phủ ban hành Nghị định về kinh doanh rượu tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 với 5 chương, 41 điều. Theo đó, Nghị định quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Chương I, gồm 7 điều, trong đó Điều 4. Nguyên tắc quản lý rượu: Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã.

Hành vi bán rượu cho người dưới 18 tuổi, bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet, bán rượu bằng máy bán hàng tự động là một trong sáu nhóm hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh rượu.

Chương II, gồm 5 mục từ Điều 8 đến Điều 31. Mục 1 Điều kiện kinh doanh rượu: theo đó, chỉ có loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật mới được sản xuất rượu công nghiệp, phân phối rượu và bán buôn rượu.

Về thẩm quyền cấp giấy phép, ở địa phương có 02 cơ quan có thẩm quyền, đó là:

Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm và Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu và Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Chương V Điều khoản thi hành, trong đó Điều 39. Điều khoản chuyển tiếp quy định: Thương nhân đã được cấp giấy phép mà vẫn còn thời hạn, được tiếp tục hoạt động theo nội dung ghi trong giấy phép đã cấp. Trường hợp thương nhân có nhu cầu sửa đổi, bổ sung giấy phép thì phải thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải làm thủ tục cấp giấy phép theo quy định tại Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2017.

TTKC & TVPTCN

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: