Cuộn cảm Model SC-15-101K


Tên cơ sở: Công ty TNHH Tùng Sơn

Địa chỉ: Thôn Sơn Hòa, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0643.971.350