Đôn văn phòng


Tên cơ sở: DNTN Sản xuất Thương mại Hiệp Hòa

Địa chỉ: Khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT

Điện Thoại: 0909.867.131

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2016