Gạch không nung


Tên cơ sở: Công ty cổ phần Thành Chí

Địa chỉ: Ấp Tân Châu, xã Châu Pha, huyện Tân Thành,tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0643.582.575

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2016