HOẠT ĐỘNG MẠNG LƯỚI CỘNG TÁC VIÊN NĂM 2016

         Thực hiện Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh BR-VT về việc thành lập mạng lưới Cộng tác viên khuyến công tỉnh BR-VT, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp đã tiến hành ký hợp đồng với các Cộng tác viên để triển khai thực hiện chương trình nhiệm vụ. Theo đó, mạng lưới cộng tác viên khuyến công bao gồm 25 người. Trong đó có 8 cộng tác viên là các chuyên viên các Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Kinh tế của các huyện, thành phố; 17 cộng tác viên là lãnh đạo, công chức văn phòng UBND các xã, phường, thị trấn.

         Trong năm 2016, Trung tâm khuyến công và cộng tác viên đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình như chương trình nâng cao năng lực quản lý và các đề án khuyến công (bao gồm việc khảo sát lựa chọn đề án khuyến công, chương trình khuyến công, thực hiện và nghiệm thu đề án, hướng dẫn thủ tục cho các cơ sở CNNT tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu…).

         Tổ chức họp mạng lưới cộng tác viên khuyến công định kỳ hàng quý để đánh giá hoạt động của mạng lưới nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức cho Cộng tác viên tham dự hội nghị khuyến công vùng tại tỉnh Bình Dương, tham quan đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động khuyến công tại tỉnh Bình Dương và tỉnh Đắk Lắk.

          Được sự chỉ đạo của Sở Công Thương và sự hỗ trợ của Cục Công nghiệp địa phương, Trung tâm tiến hành tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các cộng tác viên khuyến công, công chức của các phòng kinh tế, kinh tế hạ tầng cấp huyện và lãnh đạo một số cấp xã nhằm nâng cao năng lực, kinh nghiệm trong đề xuất, lập các đề án khuyến công theo quy định từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 năm 2016.

          Ngoài ra, về việc thực hiệc các đề án khuyến công, các cộng tác viên còn phối hợp triển khai các đề án, chương trình đạt được những kết quả thiết thực. Các cộng tác viên khuyến công đã mạnh dạn tham mưu, đề xuất các đề án, thực hiện tốt công tác hỗ trợ, tuyên truyền, khảo sát và triển khai các chương trình, đề án khuyến công do Trung tâm tổ chức. Kết quả cụ thể như sau:

          Hoạt động phối hợp, triển khai đề án khuyến công: thời gian qua cộng tác viên khuyến công đã phối hợp với Trung tâm triển khai, đôn đốc, giám sát các đề án khuyến công đã được phê duyệt năm 2016. Qua đó, các chương trình, đề án khuyến công đã được triển khai đúng quy định.

          Tuyên truyền, vận động cho các cơ sở, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn tham gia các kỳ hội chợ trong và ngoài tỉnh nhằm giao lưu hợp tác, liên kết, mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu và sản phẩm.

          Mạng lưới Cộng tác viên đã tích cực phối hợp với Trung tâm trong việc khảo sát, nắm bắt thông tin các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn, hướng dẫn cơ sở công nghiệp nông thôn lập kế hoạch mở rộng, phát triển sản xuất. Công tác phổ biến các chủ trương, chính sách của nhà nước trong hoạt động sản xuất công nghiệp nông thôn, các chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương cũng đã được cộng tác viên triển khai.

         Bên cạnh những kết quả tốt đạt được ở trên thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Do các cộng tác viên khuyến công tham gia mạng lưới chủ yếu là chuyên viên các Phòng Kinh tế và Hạ tầng, cán bộ văn phòng UBND các xã, thị trấn, đang kiêm nhiệm nên còn hạn chế về thời gian, địa bàn phụ trách rộng, các cơ sở CNNT phân bố rải rác và xen kẽ trong khu dân cư nên phần nào ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ.

        Trong thời gian tới, Trung tâm khuyến côngtiếp tục hỗ trợ các cộng tác viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ các cơ sở trong quá trình hoạt động cũng như đầu tư mở rộng sản xuất. Bênh cạnh đó, cộng tác viên khuyến công cần phải thường xuyên cập nhật số lượng, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn và phản ánh khó khăn, vướng mắc về Trung tâm Khuyến công, Sở Công Thương để tham mưu cấp có thẩm quyền các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp cơ sở CNNT.

                                                                               Phòng Khuyến Công

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: