Mắm ruốc


Tên cơ sở: Cơ sở sản xuất ngành mắm Bà Ba

Địa chỉ: 70H, KP.Long Nguyên, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0918.073.567