Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020

Nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước, để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020.

Theo Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2020, công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (SPCNNTTB) cấp huyện được tổ chức từ tháng 02 đến tháng 4 năm 2020. Công tác bình chọn SPCNNTTB cấp tỉnh được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2020 để kịp tiến độ tham gia bình chọn SPCNNTTB cấp khu vực phía Nam được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long vào quý III năm 2020.

Việc tổ chức bình chọn SPCNNTTB được thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật. Một cơ sở công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia bình chọn cho một hoặc nhiều sản phẩm. Cơ sở công nghiệp nông thôn gửi sản phẩm tham gia bình chọn trên cơ sở tự nguyện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin liên quan đến sản phẩm của mình.

Việc bình chọn SPCNNTTB được đánh giá theo nhóm của sản phẩm, thông qua 4 nhóm tiêu chí cơ bản: Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; Tiêu chí về kinh tế, kỹ thuật, xã hội, môi trường; Tiêu chí về tính văn hóa, thẩm mỹ; và nhóm tiêu chí khác. Theo quy định tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức SPCNNTTB thì thang chấm điểm là 100, trong đó điểm tối đa cho nhóm tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất là 40; điểm tối đa cho nhóm tiêu chí về kinh tế, kỹ thuật, xã hội, môi trường là 40; điểm tối đa cho nhóm tiêu chí về tính văn hóa, thẩm mỹ là 10; và điểm tối đa cho nhóm tiêu chí khác là 10.

Kinh phí tổ chức bình chọn SPCNNTTB cấp huyện, cấp tỉnh và tổ chức tham gia bình chọn SPCNNTTB cấp khu vực phía Nam thực hiện từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao cho Sở Công Thương tổ chức thực hiện kế hoạch số 29/KH-UBND. Đơn vị thực hiện Kế hoạch là Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đơn vị phối hợp, thông tin tuyên truyền là Đài phát thanh – truyền hình tỉnh; Báo Bà Rịa – Vũng Tàu; Phòng Kinh tế/ kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; Đài truyền thanh các xã, huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; Các cộng tác viên khuyến công.

TTKC & TVPTCN

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: