Tổ chức phòng ban

Phòng Hành chính tổng hợp: 

Stt Họ và tên Điện thoại Email Chức danh
1 Huỳnh Thị Kiều Oanh (0254)3.512.011   Trưởng Phòng

Phòng Khuyến công và Tư vấn:

Stt Họ và tên Điện thoại Email Chức danh
1 Lê Công Năm (0254).512.782   Trưởng Phòng