Tổ chức phòng ban

Phòng hành chính tổng hợp:

Stt Họ và tên Điện thoại Email Chức danh
1 Đinh Tấn Hải (0254)3.512.011   Trưởng Phòng

Phòng khuyến công:

Stt Họ và tên Điện thoại Email Chức danh
1 Phạm Thanh Phi (0254).3512.782   P.Trưởng Phòng

Phòng tư vấn và phát triển công nghiệp:

Stt Họ và tên Điện thoại Email Chức danh
1 Huỳnh Trung Hải (0254)3.543.340   Trưởng Phòng
2 Bùi Anh Tuấn Khanh (02546)280.053   P. Trưởng Phòng