Vu Minh Hiep Processing Facility Pork bologna


Địa chỉ: No. 140A, Nguyễn Văn Cừ Street, Long Toàn ward, Bà Rịa city.

Điện thoại: 0909.060.339