Bánh bông lan Phô mai


Tên cơ sở: Cơ sở bánh Ngọc Hải

Địa chỉ: 733 CMT8, Khu phố 1, phường Long Toàn, Tp Bà Rịa, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0981.034.403

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2018