Chả Lụa


Tên cơ sở: Cơ sở sản xuất giò chả Thành Công

Địa chỉ: 549 Điện Biên Phủ, KP 2, phường Long Toàn, Tp Bà Rịa, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0909.187.315

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2018