Cồi sò điệp cao cấp


Tên cơ sở: Công ty chế biến thủy sản Đức Danh

Địa chỉ: Tổ 27, Phước Lâm, Phước Hưng, huyện Long Điền,  tỉnh BR-VT

ĐT: 02543.674.360