Đề xuất chương trình khuyến công địa phương năm 2023

Thực hiện Công văn số 5221/UBND-VP ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt chương trình Khuyến công tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2021-2015. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; cộng tác viên khuyến công rà soát và đề xuất các nội dung chương trình nhiệm vụ khuyến công địa phương năm 2023 phù hợp với nhu cầu và năng lực của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn.

1) Định hướng xây dựng kế hoạch khuyến công địa phương 2023:

- Việc khảo sát, xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023 tiếp tục theo hướng nâng cao chất lượng, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, đảm bảo có tác động lan tỏa, hỗ trợ sản xuất các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của vùng, địa phương.

- Xét ưu tiên đối tượng thụ hưởng của chương trình KCĐP là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở sản xuất có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; sắp xếp thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ đăng ký theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện năm 2023.

2) Các nội dung cần tập trung

- Hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới. Ưu tiên xây dựng các mô hình về chế biến nông lâm thủy sản, mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp. Mức hỗ trợ 30% chi phí nhưng không quá 1000 triệu đồng/cơ sở (tại khoản 5, điều 8, chương II, Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu);

- Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến, tự động hóa vào sản xuất. Mức hỗ trợ 50% chi phí nhưng không quá 300 triệu đồng/cơ sở (tại khoản 5, điều 8, chương II, Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu);

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn rà soát và đề xuất chương trình khuyến công địa phương năm 2023 và gửi về Trung tâm trước ngày 15/8/2022 để Trung tâm tổng hợp kịp thời và xây dựng kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023 trình các cấp có thẩm quyền xem xét.

 

 

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: