Thông báo kế hoạch chương trình khuyến công năm 2023

Căn cứ Công văn số 370/CTĐP-QLKC ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Cục Công thương địa phương về việc xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2023, Công văn số 5221/UBND-VP ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025. Thực hiện công văn 1245/SCT-QLCN về việc xấy dựng kế hoạch khuyến công năm 2023.

Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp xin thông báo đến các doanh nghiệp, cơ sở CNNT, HTX trên địa bàn tỉnh được biết và đăng ký chương trình khuyến công quốc gia 2023 như sau:

1. Nguyên tắc chung

- Tăng cường hỗ trợ các cơ sở CNNT tiếp cận kinh tế số thông qua hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thông minh trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, theo hướng số hóa và kết nối cao các thiết bị máy móc, tăng cường sự chủ động, linh hoạt trong mọi hoạt động; tiết kiệm nguồn lực, giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng và tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp; giải quyết tốt những vấn đề xã hội, ô nhiễm môi trường.

- Đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT tham gia đầu tư phát triển sản xuất tại các cụm công nghiệp, mạnh cả về số lượng, quy mô dự án, đa dạng các lĩnh vực đầu tư theo quy định. Hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là trong lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản.

2. Các nội dung cần tập trung

- Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật phổ biết công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới. Ưu tiên xây dựng các mô hình về chế biến nông lâm thủy sản, mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp; mô hình khác theo nhu cầu của sản xuất, thị trường và định hướng phát triển của ngành, địa phương;

- Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến, tự động hóa vào sản xuất. Hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến cho cơ sở CNNT tự nghiên cứu, sản xuất, gia công chế tạo và ứng dụng có hiệu quả kinh tế cao và sản xuất, được cơ quan quản lý công nhận. Đổi mới, nâng cấp quy trình sản xuất công nghệ theo hướng sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng các nguồn nguyên liệu hoặc đưa ra các sản phẩm có tính bảo vệ môi trường, bền vững.

- Hỗ trợ các cơ sở CNNT sữa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường; Hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn và nhân rộng mô hình áp dụng. Hỗ trợ các hoạt động tư vấn nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; ưu tiên các địa phương có đăng ký đề án hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia. Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp, sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp. Đối với đề án hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp: Lựa chọn cụm công nghiệp mà chủ đầu tư dự kiến hoàn thành hạng mục hoặc gói thầu đề nghị hỗ trợ trong năm kế hoạch; các cụm công nghiệp có hồ sơ pháp lý đầy đủ.

http://khuyencong.baria-vungtau.gov.vn/uploadsys/Tin%20Tuc/2022/T%2006/de%20xuat%20chuong%20trinh%20Khuyen%20cong%20quoc%20gia%202023.pdf

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: