Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025100% cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty, công ty nhà nước trên địa bàn tỉnh được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số; 100% cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị được đào tạo, bồi dưỡng tập huấn về công nghệ số và được đánh giá trực tuyến kết quả đào tạo qua Hệ thống đánh giá, sát hạch chuẩn kỹ năng số quốc gia; 70% người dân trong độ tuổi lao động biết đến và có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; cơ bản nắm được cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu; 100% các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tham gia mạng lưới chuyển đổi số với đội ngũ thành viên thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng làm nòng cốt cho tiến trình chuyển đổi số trong tỉnh; 50% cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh có tổ chức hoạt động giáo dục STEM/STEAM và kỹ năng số…

Phấn đấu đến năm 203090% người dân trong độ tuổi lao động biết đến các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; thành thạo cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu; 80% cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh có tổ chức hoạt động giáo dục STEM/STEAM và kỹ năng số.

Kế hoạch đề ra 3 nhóm nhiệm vụ đó là: (1) Các nhiệm vụ nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; (2) Các nhiệm vụ về phổ cập kỹ năng chuyển đổi số; (3) Các nhiệm vụ về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số. Cùng với đó là các nhóm giải pháp, cụ thể: Các giải pháp về cơ chế, chính sách; Các giải pháp hỗ trợ triển khai và Các giải pháp về cơ chế tài chính.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên, UBND tỉnh đã cụ thể hóa với 35 nhiệm vụ cụ thể giao trách nhiệm chủ trì, lộ trình triển khai thực hiện cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này và tham mưu xây dựng các kế hoạch hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; đồng thời là đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

(Nguồn: Kế hoạch 91/KH-UBND)

CÁC TIN TỨC KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC: