Giới Thiệu

Quá trình hình thành và phát triển

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 14454/QĐ.UB ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, là đơn vị trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Thực hiện theo Thông tư số 16/2011/TTLT-BCT-BNV ngày 05/4/2011 của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương, Trung tâm đã xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm và được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với bộ máy tổ chức gồm Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 03 phòng ban, các phòng ban gồm:

– Phòng Hành chính – Tổng hợp.

– Phòng Khuyến công và Tư vấn.

– Phòng Quản lý, khai thác cụm công nghiệp.

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

I. Ban Giám đốc

1. Giám đốc Trung tâm.

– Ông: Đinh Trọng Cường

– Sinh năm: 1971

– Điện thoại cơ quan: 02543.512.190

– Email: cuongdt.kc@soct.baria-vungtau.gov.vn

* Nhiệm vụ: Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm toàn diện trước Sở Công Thương, Giám đốc Sở Công Thương, Cục Công Thương địa phương và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực khuyến công.

2. Phó Giám đốc Trung tâm.

– Ông: Hồ Trung Trực

– Sinh năm: 1968

– Điện thoại cơ quan: 02543.512.012

– Email: Trucht.kc@soct.baria-vungtau.gov.vn

* Nhiệm vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Giúp việc cho Giám đốc, điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của đơn vị theo sự phân công của Giám đốc. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

II. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1. Vị trí, chức năng

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương  có chức năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về hoạt động khuyến công; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và tiết kiệm năng lượng; quản lý, khai thác hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công Thương địa phương thuộc Bộ Công Thương.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm

a) Tham mưu Giám đốc Sở Công Thương xây dựng các đề án, chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và tham gia xây dựng các văn bản pháp quy có liên quan đến vấn đề năng lượng, hình thành khung chính sách về tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh; Xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lượng; đánh giá, xây dựng chiến lược, quy hoạch sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo;

b) Tham mưu Giám đốc Sở Công Thương xây dựng, triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển kinh tế – xã hội địa phương; Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp hỗ trợ tại địa phương.

c) Tham mưu Giám đốc Sở Công Thương xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về công tác khuyến công phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện tại địa phương:

+ Tham mưu cấp có thẩm quyền cân đối nguồn vốn từ ngân sách địa phương đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc, và các điều kiện cần thiết khác để Trung tâm tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công tại địa phương.

+ Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai kế hoạch, đề án, nhiệm vụ khuyến công hàng năm trên địa bàn; chịu trách nhiệm tổ chức nghiệm thu và kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công được giao, đảm bảo đúng đối tượng, mục đích và các quy định hiện hành.

+ Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công. Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

+ Quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thu hút các nguồn vốn cho hoạt động khuyến công của địa phương.

d) Xây dựng, lưu trữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn tại địa phương. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp, hoạt động khuyến công tại địa phương.

đ) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương.

e) Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công.

g) Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: Ưu đãi đầu tư; khoa học – công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị trường; tài chính, tín dụng; đào tạo, huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động, an toàn hóa chất, kiến thức an toàn thực phẩm, báo cáo đánh giá tác động môi trường, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác.

h)  Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại ở địa phương thuộc lĩnh vực hoạt động của trung tâm theo quy định của pháp luật:

+ Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, thương mại và công trình dân dụng;

+ Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

+ Tư vấn các lĩnh vực sản xuất sạch hơn, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát; thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, các công trình kỹ thuật công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật.

+ Tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin và các hoạt động khác có liên quan đến đầu tư sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh.

i) Thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, bao gồm:

+ Tư vấn trong việc xây dựng các định chuẩn năng lượng cho các ngành như: Xây dựng, công nghiệp, giao thông công chính; tham gia xây dựng, hoạch định các chương trình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để hạn chế tổn thất năng lượng;

+ Tư vấn, xây dựng và triển khai các mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng năng lượng;

+ Triển khai các biện pháp kiểm toán năng lượng, giải pháp kỹ thuật phục vụ việc tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng tại cơ sở tiêu thụ năng lượng; tư vấn, chuyển giao công nghiệp, mua bán trang thiết bị, công nghệ có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng;

+ Tư vấn về các quy trình hỗ trợ, nguồn tài chính ưu đãi cho đầu tư vào tiết kiệm năng lượng; hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng năng lượng tiếp cận với các chính sách, nguồn vốn ưu đãi trong việc áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng, đầu tư dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển sản phẩm mới, đổi mới và ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường;

+ Đào tạo kiến thức sử dụng hiệu quả năng lượng, trình diễn công nghệ hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng; tổ chức tập huấn về quản lý năng lượng; tuyên truyền, thông tin, quảng bá và triển khai các hoạt động nhằm tiết kiệm năng lượng; tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên ngành;

+ Khảo sát, đo lường và đánh giá tiết kiệm năng lượng trong các cơ sở sử dụng năng lượng, bao gồm các đơn vị sản xuất công nghiệp thuộc các ngành: Công nghiệp khai thác; ngành cơ khí; luyện kim; hóa chất; dệt may, da giày; sản suất vật liệu xây dựng; điện, ga, nước và các cơ sở dịch vụ và thương mại, các tòa nhà, hệ thống chiếu sáng đô thị;

+ Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cung cấp các giải pháp kỹ thuật, trang bị các thiết bị hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng. Tập hợp lực lượng chuyên gia của các ngành để thực hiện các chương trình, dự án (trong nước và các tổ chức quốc tế) về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

k) Quản lý, khai thác hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước:

+ Quản lý, vận hành, bảo dưỡng và đảm bảo hoạt động thường xuyên hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp.

+ Tổ chức cung cấp các dịch vụ, tiện ích chung trong cụm công nghiệp gồm: Bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự; thông tin liên lạc; cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, xử lý nước thải, chất thải; phòng cháy, chữa cháy; duy tu, bảo dưỡng, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ tiện ích khác.

+ Hướng dẫn thủ tục triển khai các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất di dời vào cụm công nghiệp; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư vào các cụm công nghiệp được giao quản lý. 

+ Phối hợp thực hiện việc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh thực hiện theo kế hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện công tác phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong cụm công nghiệp.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý, khai thác cụm công nghiệp được UBND tỉnh giao.

l) Quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật các nguồn kinh phí, kể cả nguồn kinh phí được phép thu theo quy định.

m) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công Thương, Cục Công thương địa phương thuộc Bộ Công Thương.

n) Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động hỗ trợ và khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương.

o) Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Sở Công Thương giao.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist